Klachtenprocedure

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten en diensten die online, per e-mail of per telefoon worden afgenomen.

Klachtenprocedure 

Hout Support streeft altijd naar een tevreden klant. Daarom zal Hout Support  er dan ook alles aan doen om jouw klacht naar tevredenheid af te handelen. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, zullen wij passende maatregelen nemen om benadeelden zo goed mogelijk tegemoet te komen en herhaling waar mogelijk te voorkomen.

Definities

Hout Support gevestigd aan de Dorpsstraat 928, 1724 RD te Oudkarspel.

Klager een deelnemer aan een opleiding of training.

Klacht klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Hout Support, of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Stap 1. Indienen van een klacht

De klacht dient eerst telefonisch besproken te zijn met Hout Support, waarbij wij ervan uitgaan dat we eventuele klachten altijd op een billijke manier met elkaar oplossen. 

Wanneer wij echter niet tot een overeenstemming komen verzoeken wij jou jouw klacht schriftelijk, gemotiveerd, met optioneel de gewenste oplossing en ondertekend in te dienen via wim@Hout Support.nl of per post naar Hout Support  t.a.v. directie, Dorpsstraat 928, 1724 RD te Oudkarspel.

Alle klachten worden behandeld door de directie van Hout Support.

Stap 2. Je ontvangt een reactie

Hout Support bevestigt de ontvangst van de klacht uiterlijk binnen 1 week na ontvangst. Hout Support  zal je in de gelegenheid stelen om jouw klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan jou gezonden.

Hout Support  houdt een klachtenregister bij met de volgende informatie:

  • Datum ontvangst van de klacht
  • Datum verzonden ontvangstbevestiging
  • Datum verzonden formele reactie
  • De gevoerde correspondentie van en naar ‘klager’
  • Datum waarop de klachtdossier is gesloten

Klachtdossiers worden na het afsluiten van een klachttraject 2 jaar bewaard.

Stap 3. Hoe lang heeft Hout Support  nodig om tot een formele reactie te komen?

Uiteraard zal Hout Support er alles aan doen om tot een ‘oplossing’ te komen.

Binnen 4 weken na het horen neemt Hout Support een beslissing naar aanleiding van de klacht. Mocht dit langer duren, dan laat Hout Support  jou dit schriftelijk weten.

Stap 4. Wat gebeurd als je het niet eens bent met de beslissing van Hout Support?

Als je vindt dat een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld door Hout Support  kun je je zich richten tot de Commissie Kwaliteitshandhaving NRTO (Papiermolen 34, 3994 DK Houten (info@nrto.nl)). De uitspraak van de NRTO is hierbij bindend en wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.